Adatvédelmi szabályzat


Adatkezelő: Bacsáné Laduver Ildikó e.v.
Székhely: 5650 Mezőberény, Liget utca 9.
Nyilvántartási szám: 52665356
Adószám: 69077436-1-24

Az adatvédelmi szabályzattal érintett legfontosabb alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – különleges adat estén írásban - hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Kapcsolatfelvételi űrlap, Termékek rendelése űrlap
Az adatkezelés célja: Az érintett megkeresése ajánlatadási vagy marketing céllal, valamint statisztikai célokra
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása az adatai megadásakor
Az adatkezelés módja: Elektronikus
A felhasználó hozzájárul, hogy további termékekről, eseményekről a szolgáltató e-mailben értesítést küldjön, és hogy a Kacagó Bábszínház - mint kiadó - tárolja az adatait. Ezt a hozzájárulást bármikor a szolgáltatónak küldött e-mailben vagy telefonon visszavonhatja. Érintettek köre: Az űrlapot kitöltők
Időtartam: 1 év
Elengedhetetlen Cookie-k
Az adatkezelés célja: A Honlapon használt sütik az érintett személyek azonosítására önmagukban nem alkalmasak, a Honlap szolgáltatásainak biztosításához szükségesek, használatuk elengedhetetlen a Honlap egyes funkcióinak működéséhez, mint megadott adatok mentése, bejelentkezés
Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke
Az adatkezelés módja: Elektronikus
Érintettek köre: Az Adatkezelő Honlapján adatokat megadó felhasználók
Időtartam: a böngésző bezárásáig
Statisztikai Cookie-k
Az adatkezelés célja: A Honlapon használt sütik az érintett személyek azonosítására önmagukban nem alkalmasak, csak statisztikai célokat szolgálnak, mint a visszatérő látogatók számának és oldalletöltéseinek nyilvántartása
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása statisztikai cookie-k elhelyezéséhez
Az adatkezelés módja: Elektronikus
Érintettek köre: Az Adatkezelő Honlapjára látogató felhasználók
Időtartam: 1 év

Az adatkezelésben érintettek jogai

Az adatkezelő a tevékenysége során a személyes adatok kezelését minden esetben jogszabályi előírás vagy önkéntes hozzájárulás alapján végzi. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy az EU Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR 6. cikkén nyugszik. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ
Sütiket használunk honlapunk funkcióinak biztosításához illetve weboldalforgalmunk elemzéséhez. Részletek: Adatvédelmi szabályzat
Elengedhetetlen
Statisztikai
Adatvédelmi tájékoztató